9. zasadnutie AS UK (10.03.2021)

Deň konania zasadnutia:  10. marec 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online - aplikácia MS Teams

link na pripojenie sa k zasadnutiu:

Click here to join the meeting

 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.   
    ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5. Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách.

6. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
    písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty.
    písomne predkladá: doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka PdF UK

8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021          – 2030.
    písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
    a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku,
    b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania,
    c) oprava uznesenia AS UK č. 19/16.12.2020.
    písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

10. Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2020.
      predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

11. Informácia o vizuálnej identite UK.
      informuje: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prorektor UK

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

14. Rôzne.

15. Záver.