21. zasadnutie AS UK (13.02.2019)

Deň konania zasadnutia:  13. februára 2019 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Voľba orgánov AS UK (predseda, podpredseda za ŠČ AS UK, člen predsedníctva AS UK a predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie). tajné hlasovanie
 5. Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, tajné hlasovanie
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK
 8. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
  písomne predkladá: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., podpredsedníčka Akademického senátu UK
 9. Rôzne.
 10. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 11. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 12. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 13. Záver.