Fakulty a ďalšie súčasti

Vnútorná organizácia verejnej vysokej školy patrí do jej samosprávnej pôsobnosti (§ 6 ods. 1a a § 15 ods. 2b zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách). Základné ustanovenia o organizácii UK obsahuje Štatút UK v čl.9. Tabuľky s názvami fakúlt a ďalších súčastí UK obsahuje Príloha Štatútu UK č. 2. Ďalšie podrobnosti sú v Organizačnom poriadku UK.

Ďalšie súčasti

Vedecký park UK