32. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  31. máj 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 6. Návrh Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 7. Návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 8. Návrh do AS UK na udelenie súhlasu na prevod nehnuteľného majetku UK, nachádzajúci sa v katastrálnom území Lučenec.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, informuje: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka UK
 9. Návrh nového predpisu Zásady volieb do AS UK.
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK
 10. Voľby zástupcu do predsedníctva AS za volebný obvod FTVŠ UK.
  tajná voľba
 11. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu na funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027.
 12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 14. Rôzne.
 15. Záver.