8. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  14. decembra 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty.
  písomne predkladá: prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD., dekanka PdF UK
 5. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UK.
  písomne predkladajú: dekani FaF UK, FiF UK, FMFI UK, PdF UK
 7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Mlynská dolina.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Staré Mesto.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 10. Stanovisko k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti VŠ).
  písomne predkladajú: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK; prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK
 11. Stanovisko k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017.
  písomne predkladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK
 12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2016/17.
  písomne prekladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK
 13. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.
  podľa čl. VIII ods. 1 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.
 14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 15. Rôzne.
 16. Záver.