Akademický senát UK

Akademický senát UK (AS UK) sa skladá zo 66 volených zástupcov akademickej obce UK. 

Každú fakultu UK zastupujú v Akademickom senáte UK piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v Akademickom senáte UK jeden zástupca. 

Funkcia člena Akademického senátu UK je podľa § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Funkčné obdobie členov AS UK je podľa čl. 17 ods. 9 prvej vety Štatútu UK štvorročné.

Akademický senát UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.zamestnanecká časť
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.zamestnanecká časť
Michal Dolnákštudentská časť
mandát od 16. 6. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Tamara Čipková, PhD.zamestnanecká časť
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.zamestnanecká časť
JUDr. Filip Vincentštudentská časť
mandát od 16. 9. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

Mgr. Martin Bača, PhD.zamestnanecká časť
PhDr. Anikó Dušíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Bujačkováštudentská časť
mandát od 26. 8. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. David Vrškaštudentská časť
Mgr. David Pavel Královičštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.zamestnanecká časť
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.zamestnanecká časť
mandát od 16. 6. 2022 uprázdnenýštudentská časť
mandát od 16. 6. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.zamestnanecká časť
Denis Filinštudentská časť
Alexandra Karabinováštudentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.zamestnanecká časť
mandát od 25. 6. 2022 uprázdnenýštudentská časť
Mgr. Adéla Chlapcováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.zamestnanecká časť
PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
MUDr. Monika Péčová študentská časť
Peter Tudíkštudentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

RNDr. Róbert Kysel, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Boris Bobáľ
študentská časť
mandát od 23. 8. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Peter Pajerskýzamestnanecká časť
Mgr. Martin Surovýštudentská časť
mandát od 1. 6. 2022 uprázdnenýštudentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
mandát od 31. 8. 2022 uprázdnenýzamestnanecká časť
Ondrej Baranecštudentská časť
Mgr. Patrícia Sára Šimkováštudentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.  zamestnanecká časť
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.zamestnanecká časť
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Ester Federlováštudentská časť
Bc. Kristína Mravcováštudentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

mandát od 21. 9. 2022 uprázdnenýzamestnanecká časť
Mgr. Andrea Figulová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Juraj Grečnárzamestnanecká časť

mandát od 8. 6. 2022 uprázdnený

študentská časť
Mgr. Donald Wertlenštudentská časť

volebný obvod Nefakultné súčasti UK

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.zamestnanecká časť