Akademický senát UK

Akademický senát UK (AS UK) sa skladá zo 66 volených zástupcov akademickej obce UK. 

Každú fakultu UK zastupujú v Akademickom senáte UK piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v Akademickom senáte UK jeden zástupca. 

Funkcia člena Akademického senátu UK je podľa § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Funkčné obdobie členov AS UK je podľa čl. 17 ods. 9 prvej vety Štatútu UK štvorročné.

Akademický senát UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.zamestnanecká časť
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.zamestnanecká časť
Michal Dolnákštudentská časť
Marko Horváthštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Tamara Čipková, PhD.zamestnanecká časť
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Erik Tóthštudentská časť
Mgr. Filip Vincentštudentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

Mgr. Martin Bača, PhD.zamestnanecká časť
PhDr. Anikó Dušíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
Bc. Alžbeta Krajčovičováštudentská časť
Bc. Nina Vlhováštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť

doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc.

zamestnanecká časť

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

zamestnanecká časť
Andrej Feješštudentská časť
RNDr. Mária Kondekováštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

prof.PhDr. Róbert Letz, CSc.zamestnanecká časť
ParDr. Róbert Osaďan, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.zamestnanecká časť
Matej Gajdošštudentská časť
Christopher Steinemannštudentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Zizana Kiliánová, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.zamestnanecká časť
Denisa Bačíkováštudentská časť
Alexandra Karabinováštudentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Marco Obetkoštudentská časť
Mgr. Nikola Šiškováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

PhDr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
Peter Tudíkštudentská časť
Monika Kučeríkováštudentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.zamestnanecká časť
RNDr. Róbert Kysel, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.zamestnanecká časť
Boris Bobáľštudentská časť
Mgr. Askar Gafurov
študentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Peter Pajerskýzamestnanecká časť
Mgr. Martin Surovýštudentská časť
Ing. Martin Uherštudentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.zamestnanecká časť
Ondrej Baranecštudentská časť
Patrícia Sára Šimkováštudentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Lucia Husenicováštudentská časť
Kristína Mravcováštudentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

Mgr. Michaela Dénešovázamestnanecká časť
Mgr. Andrea Figulová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.zamestnanecká časť
Andrii Kuzmaštudentská časť
Donald Wertlenštudentská časť

volebný obvod Nefakultné súčasti UK

Mgr. Eva Stružovázamestnanecká časť