Akademický senát UK

Akademický senát UK (AS UK) sa skladá zo 66 volených zástupcov akademickej obce UK. 

Každú fakultu UK zastupujú v Akademickom senáte UK piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v Akademickom senáte UK jeden zástupca. 

Funkcia člena Akademického senátu UK je podľa § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Funkčné obdobie členov AS UK je podľa čl. 17 ods. 9 prvej vety Štatútu UK štvorročné.

Akademický senát UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD.zamestnanecká časť
Michal Dolnákštudentská časť
Anna Brunnerováštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Tamara Čipková, PhD.zamestnanecká časť
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.zamestnanecká časť
Samuel Maťašštudentská časť
Šimon Gabčoštudentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

Mgr. Martin Bača, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Anikó Dušíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Bujačkováštudentská časť
Damián Samuel Ovečkaštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. David Pavel Královičštudentská časť
Mgr. Dávid Vrškaštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.zamestnanecká časť
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.zamestnanecká časť
Mária Bednárikováštudentská časť
Ján Jasič študentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.zamestnanecká časť
Alexandra Karabinováštudentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.zamestnanecká časť
Štefan Sujaštudentská časť
Mgr. Adéla Chlapcováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
MUDr. Monika Péčová študentská časť
Peter Tudíkštudentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

RNDr. Róbert Kysel, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Boris Bobáľ
študentská časť
Mgr. Patrick Mydla študentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Peter Pajerskýzamestnanecká časť
Mgr. art. Marek Mokoš študentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
ThDr. Dávid Benka, PhD.zamestnanecká časť
Ondrej Baranecštudentská časť
Mgr. Patrícia Sára Šimkováštudentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.  zamestnanecká časť
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.zamestnanecká časť
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD. zamestnanecká časť
Mgr. Ester Federlováštudentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

Mgr. Andrea Figulová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Juraj Grečnár, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.zamestnanecká časť
Daniel Farkašštudentská časť
Mgr. Monika Šmeringaiováštudentská časť

volebný obvod Nefakultné súčasti UK

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.zamestnanecká časť