Akademický senát UK

Akademický senát UK (AS UK) sa skladá zo 66 volených zástupcov akademickej obce UK. 

Každú fakultu UK zastupujú v Akademickom senáte UK piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v Akademickom senáte UK jeden zástupca. 

Funkcia člena Akademického senátu UK je podľa § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Funkčné obdobie členov AS UK je podľa čl. 17 ods. 9 prvej vety Štatútu UK štvorročné.

Akademický senát UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.zamestnanecká časť
MUDr. Erika Macháčová, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.zamestnanecká časť
Martin Padúchštudentská časť
Tomáš Rokosštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Martin Daňko, PhD.zamestnanecká časť
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Petronela Luprichová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Filip Vincent
študentská časť
Mgr. Daniel Zigo
študentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. František Gahér, CSc.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
Daniel Gurskýštudentská časť
Mgr. Viktor Svetskýštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.zamestnanecká časť
Andrej Feješštudentská časť
RNDr. Mária Kondekováštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Zuzana Pallováštudentská časť
Mgr. Róbert Zsemberaštudentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.zamestnanecká časť
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.zamestnanecká časť
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.zamestnanecká časť
Monika Čičováštudentská časť
Miloš Chalachanštudentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.zamestnanecká časť
Michal Střeleckýštudentská časť
Mgr. Nikola Šiškováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.zamestnanecká časť
PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
Daniel Mančíkštudentská časť
Monika Kučeríkováštudentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.zamestnanecká časť
Mgr. Askar Gafurov
študentská časť
Bc. Adam Štefunkoštudentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
ThDr. Alexander Knorr, PhD.zamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Ing. Tomáš Balalaštudentská časť
Daniel Kremnickýštudentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Valéria Terézia Dančiakováštudentská časť
Matej Trepáčštudentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.zamestnanecká časť
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.zamestnanecká časť
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.zamestnanecká časť
Bc. Karol Cagáňštudentská časť
Matúš Čiernikštudentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

Mgr. Andrea Figulová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.zamestnanecká časť
Ing. Veronika Miťková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Michaela Dénešováštudentská časť
Mgr. Tomáš Malecštudentská časť

volebný obvod Nefakultné súčasti UK

mandát je od 1. septembra 2016 uprázdnenýzamestnanecká časť