Akademický senát UK

Akademický senát UK (AS UK) sa skladá zo 65 volených zástupcov akademickej obce UK. 

Každú fakultu UK zastupujú v Akademickom senáte UK piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Funkcia člena Akademického senátu UK je podľa § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Funkčné obdobie členov AS UK je podľa čl. 17 ods. 9 prvej vety Štatútu UK štvorročné.

Akademický senát UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2023 - 31.10.2027)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Roman Gardlík, PhD.zamestnanecká časť
PaedDr. Róbert Važan, PhD.zamestnanecká časť
MUDr. Ivan Fuljer, MPHštudentská časť
Romana Romančíkováštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Tamara Čipková, PhD.zamestnanecká časť
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.zamestnanecká časť
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
Bc. Pavol Hužičkaštudentská časť
Bc. Dávid Štrbkaštudentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.zamestnanecká časť
Bc. Adam Molnárštudentská časť (vzdanie sa funkcie člena AS UK k 12. 3. 2024)
Bc. Damián Samuel Ovečkaštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. David Pavel Královičštudentská časť
Mgr. Dávid Vrškaštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Ján Jasičštudentská časť
Bc. Mária Vasiľová
 
študentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Rastislav Korfantaštudentská časť
Tereza Patkováštudentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Adrián Novosad, PhD.zamestnanecká časť
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. František Lörinczištudentská časť
Bc. Zuzana Pavukováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.zamestnanecká časť
MUDr. Jakub Jurica študentská časť
Viktória Papcunováštudentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

RNDr. Róbert Kysel, PhD.zamestnanecká časť
RNDr. Roman Nagy, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Boris Bobáľštudentská časť
Mgr. Patrick Mydla študentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Peter Pajerskýzamestnanecká časť
Mgr. art. Marek Mokoš študentská časť
Mgr. Kristián Vrátnyštudentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

ThDr. Dávid Benka, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
Michal Mazurštudentská časť
Samuel Moricštudentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.zamestnanecká časť
Romana Bohušováštudentská časť
Mgr. Juraj Kamenskýštudentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Juraj Grečnár, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD.zamestnanecká časť
Bc. Daniel Farkašštudentská časť
Mgr. Alexandra Šurinováštudentská časť

Členovia AS UK (funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023)

Lekárska fakulta UK (LF UK)

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.zamestnanecká časť
doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD.zamestnanecká časť
Michal Dolnákštudentská časť
Anna Brunnerováštudentská časť

Právnická fakulta UK (PraF UK)

Mgr. Tamara Čipková, PhD.zamestnanecká časť
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.zamestnanecká časť
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.zamestnanecká časť
Samuel Maťašštudentská časť
Šimon Gabčoštudentská časť

Filozofická fakulta UK (FiF UK)

Mgr. Martin Bača, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Anikó Dušíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.zamestnanecká časť
uprázdnený mandát od 22. 8. 2023
Damián Samuel Ovečkaštudentská časť

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. David Pavel Královičštudentská časť
Mgr. Dávid Vrškaštudentská časť

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.zamestnanecká časť
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.zamestnanecká časť
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.zamestnanecká časť
Mária Bednárikováštudentská časť
Ján Jasič študentská časť

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.zamestnanecká časť
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.zamestnanecká časť
Alexandra Karabinováštudentská časť
uprázdnený mandát od 25. 5. 2023študentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK)

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.zamestnanecká časť
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.zamestnanecká časť
uprázdnený mandát od 5. 5. 2023zamestnanecká časť
uprázdnený mandát od 21. 6. 2023študentská časť
Mgr. Adéla Chlapcováštudentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine (JLF UK)

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.zamestnanecká časť
doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.zamestnanecká časť
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.zamestnanecká časť
MUDr. Monika Péčová študentská časť
uprázdnený mandát od 1. 6. 2023študentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

RNDr. Róbert Kysel, PhD.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.zamestnanecká časť
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.zamestnanecká časť
Bc. Boris Bobáľštudentská časť
Mgr. Patrick Mydla študentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)

Mgr. Gašpar Fronczamestnanecká časť
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Peter Pajerskýzamestnanecká časť
Mgr. art. Marek Mokoš študentská časť
uprázdnený mandát od 31. 5. 2023študentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.zamestnanecká časť
ThDr. Dávid Benka, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Patrícia Sára Šimkováštudentská časť
uprázdnený mandát od 14. 6. 2023študentská časť

Fakulta managementu UK (FM UK)

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.  zamestnanecká časť
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.zamestnanecká časť
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD. zamestnanecká časť
Mgr. Ester Federlováštudentská časť
uprázdnený mandát od 25. 5. 2023študentská časť

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)

Mgr. Andrea Figulová, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Juraj Grečnár, PhD.zamestnanecká časť
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.zamestnanecká časť
Daniel Farkašštudentská časť
Mgr. Monika Šmeringaiováštudentská časť

volebný obvod Nefakultné súčasti UK

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.zamestnanecká časť