2. riadne zasadnutie AS UK (24. 01. 2024)

Deň konania zasadnutia:  24. januára 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Vnútorný predpis Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Filozofickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FIF UK
 6. Vnútorný predpis Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK
 7. Vnútorný predpis Študijný poriadok Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.
  písomne predkladá: doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK
 8. Návrh rektora na členov Vedeckej rady UK na funkčné obdobie 1.2.2024 – 31.1.2028.
  tajné hlasovanie
 9. Voľba člena Predsedníctva AS UK za volebný obvod FaF UK.
  tajné voľby
 10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií na LS AR 2023/2024.
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
 11. Doplnenie a schválenie členov komisií AS UK.
 12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 13. Rôzne.
 14. Záver.