23. zasadnutie AS UK (15.05.2019)

Deň konania zasadnutia:  15. mája 2019 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin). 
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 7. Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK za FM UK).
  tajné hlasovanie
 8. Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl.
  tajné hlasovanie
 9. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 10. Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK
 11. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.
  písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK
 12. Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, 
  tajné hlasovanie
 13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o.
  písomne predkladajú: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Mgr. Agáta Jurášková, konatelia UK Veda, s.r.o.
 14. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 15. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2023.
 16. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ - Mlyny UK.
  písomne predkladá: Mgr. Róbert Zsembera, poverený funkciou riaditeľa VMĽŠ - Mlyny UK
 17. Rôzne.
 18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 20. Záver.


  Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.