18. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  09. marec 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Schválenie programu.

4.  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5. Prerokovanie a schválenie uznesenia AS UK (č. 1/2022 p .r.) prijatého spôsobom per-rollam (11. – 14. 2. 2022), ktorým AS UK prijal Výzvu Rady vysokých škôl SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, z 9. 2. 2022.

6. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

       písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK

7.  Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

       písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK

8.  Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

       písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt

9.  Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2021.

       predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

10.  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

11.  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

12.  Rôzne.

13.  Záver.