11. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  5. mája 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online - MS Teams

link na pripojenie: Click here to join the meeting

 

Návrh programu zasadnutia:

1.   Otvorenie.

2.   Voľba návrhovej komisie.

3.   Schválenie programu.

4.   Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

5.   Návrh rektora UK na schválenie Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný                        poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
      písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

6.   Návrh rektora UK na schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave              na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácie.
      písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7.   Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.
       písomne predkladá: prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

8.   Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu AS UK s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena               Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.
       písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
       tajné hlasovanie

9.    Voľba podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK.
        tajné hlasovanie

10.   Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
        a)    žiadosti o opravu uznesení AS UK,
        b)    žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania,
        c)    žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
       písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK.

11.   Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

12.   Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

13.   Rôzne.

14.   Záver.