23. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  22. jún 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Schválenie programu.

4.  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

     ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia    Vedenia UK

5.  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
      písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK

6.  Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitnou nemocnicou Martin.          
písomne predkladá:
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK

7. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave.

písomne predkladá: rektor UK

8. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

písomne predkladá: rektor UK

9. Návrh vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.     

       písomne predkladá: rektor UK

10. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 20/2014  Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

písomne predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

11. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za     rok 2021.

       písomne predkladá: rektor UK, kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

12. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022.

       písomne predkladá: rektor UK, kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

13. Účtovná závierku spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2021 a Výročná správa o činnosti spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021.

 písomne predkladá: konateľka UK VEDA, s. r. o.  doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

14. Návrh úprav cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK.

       písomne predkladá: rektor UK

15. Návrh rektora UK na odmeňovanie členov Správnej rady UK.

písomne predkladá: rektor UK

16. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2022 /2023.

       predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

17. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebných obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK, FiF UK, FMFI UK, FTVŠ UK a zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode EBF UK.

      predkladá: podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc

18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade   vysokých škôl.

20. Rôzne.

21. Záver.