13. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  13. decembra 2017 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK
 5. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024.
  písomne predkladá: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj
 6. Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK.
  tajné hlasovanie
 9. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný semester akademického roka 2017/18).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 11. Rôzne.
 12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 15. Záver.