17. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  27. júna 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Vysokoškolský internát Družba UK (Botanická 25, Bratislava - Karlova Ves)

Miestnosť:  Kongresové centrum

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2019 - 31.1.2023.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda AS UK
 7. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin, Vrútky).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 8. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Mošovce).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 10. Informácia o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK v roku 2018.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Vedeckého parku UK
 11. Disciplinárny poriadok UK pre študentov.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 12. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 13. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 14. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 2020.
  písomne predkladajú: Mgr. Daniel Zigo, Mgr. Róbert Zsembera, podpredsedovia AS UK
 15. Potvrdenie členstva v stálych komisiách Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
 16. Rôzne.
 17. Záver.

 

Informatívne materiály:

 1. Informácia o účasti členov Akademického senátu UK na zasadnutiach v akad. roku 2017/2018.
 2. Informácia o účasti členov Predsedníctva AS UK na zasadnutiach v akad. roku 2017/2018.
 3. Informácia o účasti členov stálych komisií AS UK na zasadnutiach v akad. roku 2017/2018.