3. riadne zasadnutie AS UK (20. 03. 2024)

Deň konania zasadnutia:  20. marec 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK

5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2024.
Rozpis prostriedkov štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2024.
písomne prekladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

6. Vnútorný predpis Zásady voľby kandidáta na rektora UK a prijatia návrhu na odvolanie rektora UK v Bratislave.
písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

7. Vnútorný predpis Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK.
písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

8. Výročná správa o činnosti AS UK za rok 2023 za obdobie od 1.1. 2023 do 31.10. 2023.
    Výročná správa o činnosti AS UK za rok 2023 za obdobie od 1.11. 2023 do 31.12. 2023.
písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

9. Voľba člena Predsedníctva AS UK za volebný obvod FSEV UK.
tajné voľby.

10. Doplnenie a schválenie členov komisií AS UK.

11. Informácie študentskej časti AS UK.

12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a v Študentskej rade vysokých škôl.

13. Rôzne.

14. Záver.