20. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  19. decembra 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (Kapitulská 26, Bratislava)

Miestnosť:  Aula Benedikta XVI.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 6. Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom Vedenia UK za prácu v prospech UK.
 7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK.
 8. Rôzne.
 9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 10. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
  uznesenia prijaté na zasadnutí RVŠ dňa 11.12.2018
  uznesenia a závery z 86. zasadnutia SRK 6.-7.12.2018
  návrh uznesenia AS UK - Metodika rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019
 11. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 13. Záver.

 

Stanoviská akademických senátov fakúlt UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019:

Akademický senát FMFI UK
Akademický senát JLF UK
Akademický senát PraF UK
Akademický senát PriF UK

 

Návrh na doplnenie programu zasadnutia (predkladateľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc.):

Vyhlásenie AS UK k voľbám kandidáta na rektora a k otvorenému emailu z Anglicka