Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o dočasnom pozastavení vydávania docentských dekrétov

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že pozastavuje vydávanie docentských dekrétov od 18. decembra 2023 do 14. januára 2024.

Po tomto termíne, od 15. januára 2024, bude vydávanie docentských dekrétov opätovne obnovené.

Odovzdávanie dekrétov uprednostňujeme na slávnostnej promócii.

V nutných prípadoch si môžete docentské dekréty prevziať osobne na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Plánovaný termín slávnostnej promócie je 16. mája 2024, čas promócie oznámime cca 2-3 týždne pred termínom promócie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca OVČDŠ UK, e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefón: 02/9010 2081.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o promóciach docentov v roku 2024

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov sú v roku 2024 plánované na 16. mája 2024 a 14. novembra 2024.

Bližšie informácie a čas promócií v daných termínoch budú zverejnené 2-3 týždne pred termínom promócií.

Ďakujeme za porozumenie.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

žiadne správy.