Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o prevzatí dekrétov vedeckopedagogického titulu docent

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné  promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú pre absolventov a novovymenovaných docentov od 1. 9. 2020 na OV RUK v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia absolventov a ukončení habilitačných konaní, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia a dekréty o udelení titulu docent.

Dekréty o udelení titulu docent si môžete osobne prevziať na Oddelení VVČaDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte vopred Oddelenie VVČ a DŠ RUK mailom  ovrec.uniba.sk, prípadne telefonicky na č. 592 44 446.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

habilitačná prednáška JUDr. Márie Novákovej, PhD.28. 06. 2021

Dňa 26. augusta 2021 (štvrtok) o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams