Habilitačné a vymenúvacie konania

PROMÓCIE

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov, ktorým bol udelený dekrét docenta v roku 2021, 2022 a skôr sú podľa nasledovného rozpisu

 

20. októbra 2022 o 13.00 hod :

- docenti, ktorým bol udelený dekrét docenta do 31.12.2021

 

10. novembra 2022 o 11.00 hod:

- docenti FiF UK, PdF UK, PraF UK, ktorým bol udelený dekrét docenta v období 01.01.2022 až 01.10.2022

 

 10. novembra 2022 o 14.00 hod:

- docenti FaF UK, FM UK, FMFI UK, JLF UK, LF UK, PriF UK, ktorým bol udelený dekrét docenta v období 01.01.2022 až 01.10.2022

 

UPOZORNENIE:

Pozvánky k promócii budú zasielané e-mailom jednotlivým docentom.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o prevzatí dekrétov vedecko-pedagogického titulu docent

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK (OVČDŠ UK) oznamuje, že neprevzaté dekréty o udelení titulu docent si po mailovom, prípadne telefonickom dohovore môžete prevziať osobne po 11.11. 2022 na OVČDŠ UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte OVČDŠ UK aspoň jeden deň vopred.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia, mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Čunderlík Čerbovej,...22. 11. 2022

Dňa 14. decembra 2022 o 10:00 hod.