Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o dočasnom pozastavení vydávania docentských dekrétov

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že pozastavuje vydávanie docentských dekrétov od 16. decembra 2022 do 13. januára 2023.

Po tomto termíne, teda od 16. januára 2023 bude vydávanie docentských dekrétov opätovne obnovené.

Docentské dekréty si môžete po 16. januári 2023 osobne prevziať na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca OVČDŠ UK, e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefón: 02/9010 2081.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o promóciách v roku 2023

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov sú v roku 2023 plánované na 18. mája 2023 a 9. novembra 2023.

Bližšie informácie o promóciách a čas promócií bude zverejnený tri týždne pred daným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o prevzatí dekrétov vedecko-pedagogického titulu docent

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK (OVČDŠ UK) oznamuje, že neprevzaté dekréty o udelení titulu docent si po mailovom, prípadne telefonickom dohovore môžete prevziať osobne na OVČDŠ UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte OVČDŠ UK aspoň jeden deň vopred.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia, mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD.17. 01. 2023

Dňa 02. februára 2023 o 14:00 hod.

Inauguračná prednáška prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha...17. 01. 2023

Dňa 02. februára 2023 o 10.00 hod.