Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o prevzatí dekrétov vedeckopedagogického titulu docent

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné  promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú pre absolventov a novovymenovaných docentov od 1. 9. 2020 na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK (OVČDŠ RUK) v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia absolventov a ukončení habilitačných konaní, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia a dekréty o udelení titulu docent.

Dekréty o udelení titulu docent si môžete osobne prevziať na OVČDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte vopred OVČDŠ RUK mailom  renata.horakova@uniba.sk, prípadne telefonicky na č. +421 2 9010 2081.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Soni Sopúchovej, PhD.12. 05. 2022

Dňa 10. júna 2022 (piatok) o 14.00 hod. online prostredníctvom MS Teams

Habilitačná prednáška prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára,...10. 05. 2022

dňa 27. mája 2022 (piatok) o 11.00 hod online prostredníctvom MS Teams