Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o prevzatí dekrétov vedecko-pedagogického titulu docent

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácieplánované na jeseň 2022 promócie pre absolventov doktorandského štúdia akademického roka 2021/2022 a novovymenovaných docentov na dni: 20. október 2022 a 10. november 2022.

Zároveň oznamujeme, že z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú pre absolventov doktorandského štúdia a pre vymenovaných docentov od 1. 9. 2020 na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení doktorandského štúdia a o ukončení habilitačného konania.

Neprevzaté dekréty o udelení titulu docent si po mailovom, prípadne telefonickom dohovore môžete prevziať osobne na OVČDŠ UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte OVČDŠ UK aspoň jeden deň vopred.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia, mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD.21. 09. 2022

Dňa 06. októbra 2022 o 14:00 hod.