4. zasadnutie AS UK (27.05.2020)

Deň konania zasadnutia:  27. mája 2020 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  aula UK (1. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Študijné poriadky fakúlt UK.
  písomne predkladajú:          dekani FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK
 5. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia).
  písomne predkladá:             RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019.
  písomne predkladá:             prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK
 7. Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK.
  písomne predkladá:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 8. Dodatok č. 5 k Štatútu UK. 
  písomne predkladá:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 9. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK.
  písomne predkladá:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  a. žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020
  b. žiadosti o udelenie súhlasu o predĺženie nájmu prerokované 19. 5. 2020
  c. žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020
  písomne predkladajú:          rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019.
  písomne predkladajú:          Mgr. Agáta Jurášková, konateľka UK Veda, s.r.o.
 12. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o.   
  písomne predkladá:          prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK -  tajné hlasovanie
 13. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 
  písomne predkladá:          prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK - tajné hlasovanie
 14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. 
  písomne predkladá:             doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., člen AS UK
 15. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. 
  písomne predkladá:             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK
 16. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 17. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 18. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 19. Rôzne.
 20. Záver.