7. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  26. októbra 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl.
 5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 6. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 7. Informácia o zmluvách o spolupráci na Vedeckom parku UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Vedeckého parku UK
 8. Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania Vedeckého parku UK.
  uznesenie Akademického senátu FiF UK
 9. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  uznesenie študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 10. Rôzne.
 11. Záver.