Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Doklady o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje príslušné ministerstvo – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou), resp. uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Doplňujúce informácie je možné nájsť v rámci webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na uznávanie dokladov o vzdelaní, sú: zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní môže byť predložená Univerzite Komenského v Bratislave (na adrese: Oddelenie vzdelávania, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1) na účely pokračovania v štúdiu, na účely vydania modrej karty Európskej únie a na účely výkonu povolania, ktoré nie je v Slovenskej republike regulované. Univerzita Komenského v Bratislave je kompetentná rozhodnúť o uznaní dokladov o vzdelaní, o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní alebo o uložení rozdielovej skúšky.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá vysoká škola, nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

Univerzita Komenského v Bratislave môže žiadateľovi o uznanie dokladov o vzdelaní uložiť kompenzačné opatrenie v podobe rozdielovej skúšky, ak vzdelanie, nadobudnuté v zahraničí, je najmenej o jeden rok kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike, alebo ak v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti, ako sú porovnávané vedomosti alebo zručnosti v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch v Slovenskej republike. Rozdielová skúška môže byť predpísaná aj formou dopracovania a obhajoby bakalárskej práce alebo diplomovej práce.

Univerzita Komenského v Bratislave rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore po posúdení a porovnaní obsahu a rozsahu štúdia so štúdiom v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorý realizuje na základe priznanej akreditácie. Na uznanie môžu byť predkladané doklady, ktoré boli vydané uznanou vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania – EHEA, tretieho štátu, s ktorým je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ako aj na území ostatných štátov, s ktorým nebola podpísaná bilaterálna zmluva.

Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní s Českou republikou, Chorvátskou republikou, Maďarskom, Nemeckou spolkovou republikou, Poľskou republikou, Rumunskom, Ukrajinskou republikou, Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou .

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré nemá štatút medzinárodnej dohody.

Na základe prezidentskej zmluvy s Českou republikou doklady o ukončení štúdia na štátom uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené v zozname vydanom Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sa uznávajú za rovnocenné. Absolventi týchto vysokých škôl môžu pokračovať v štúdiu, používať priznaný akademický titul a vykonávať neregulované povolanie bez toho, aby mali doklad o uznaní nadobudnutého vzdelania.

Zmluva sa nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia v Českej republike v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia Českej republiky. Zmluva sa taktiež nevzťahuje na zahraničné (iné než české) doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia na zahraničnej vysokej škole alebo jej pobočke na území Českej republiky.

Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní, podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní v znení neskorších predpisov, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

V zmysle Smernice EP a Rady 2013/55/EÚ a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. uznanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania a uznanie odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, alebo iného príslušného orgánu.

Uznanie dokladov o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv na účel pokračovania v štúdiu rovnako realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré rozhodne o uznaní dosiahnutého stupňa vzdelania.

Žiadateľ k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (vzor je v samostatnom dokumente) priloží:

· osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,

· osvedčenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia príslušného štátu vydáva, resp. osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,

· kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,

· kópiu dokladu totožnosti,

· doklad o úhrade správneho poplatku prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK v prípade dokladov o vzdelaní, vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vo výške 5,00 €, alebo v prípade dokladov o vzdelaní, vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vo výške 30,00 €.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť do Podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (na prízemí budovy Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6). Všetky predkladané písomnosti je nutné zaslať aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: Granatova@rec.uniba.sk.

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní musí byť overená orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na komplexné posúdenie rovnocennosti vzdelania nadobudnutého v zahraničí.

Úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, ktoré sú predložené na účel vydania rozhodnutia o uznaní vzdelania, uchováva Univerzita Komenského v Bratislave. Z uvedeného dôvodu nie je možné vrátiť ich žiadateľovi.

Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, alebo rozhodnutia o zamietnutí uznania vzdelania, resp. rozhodnutia o uložení rozdielovej skúšky je v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov v znení neskorších právnych predpisov dva mesiace od doručenia úplnej žiadosti a všetkých náležitostí.

Ak žiadateľ nepredloží predpísané náležitosti v súlade so zákonom, Univerzita Komenského v Bratislave konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Zamietavé rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Žiadateľ môže v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie proti rozhodnutiu v lehote 15 dní na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote 30 dní od jeho doručenia

· kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaní

Vzor žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní je uvedený ako samostatný dokument [pdf]  [doc] [rtf] .

Ďalšie informácie poskytne:

Oddelenie vzdelávania Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

tel. číslo: 00421/2/90 10 2016         fax: 00421/2/52 96 38 36

e-mail: Granatova@rec.uniba.sk, pdo@rec.uniba.sk   

 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia vírusového ochorenia COVID-19 sú hodiny na osobnú konzultáciu zrušené až do odvolania.

 

Radi zodpovieme otázky, na ktoré ste nenašli odpovede vo zverejnenom informatívnom texte. Prosíme, aby ste nás kontaktovali elektronickou poštou.