6. mimoriadne zasadnutie AS UK (05.06.2024)

Deň konania zasadnutia:  05. jún 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Voľby kandidátov na členov SR UK navrhnutých Akademickému senátu UK.

5. Rôzne.

6. Záver