16. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  18. február 2022 (piatok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online MS - Teams

Link na pripojenie k zasadnutiu:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi________________________________________

 

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie, schválenie programu.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR.

      písomne predkladajú: dekan PraF UK, dekan FTVŠ UK

4.  Rôzne.

5.  Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.