24. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  28. septembra 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, schválenie programu.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vyhlásenie volieb členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.

4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za volebný obvod FMFI UK.

5. Záver.

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.