27. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  25. január 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Návrh Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 6. Návrh rektora UK na vymenovanie prorektorov UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. ,rektor UK
 7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024 vo volebnom obvode FTVŠ UK.
 8. Doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti AS UK v ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024.
  tajné hlasovanie
 9. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v letnom semestri Akademického roka 2022 /2023.
  predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
 10. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 11. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 12. Rôzne.
 13. Záver.