5. mimoriadne zasadnutie AS UK (10. 05. 2024)

Deň konania zasadnutia:  10. máj 2024 (piatok)

Čas konania zasadnutia:  10.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Online MS Teams

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Vyhlásenie volieb členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.

5. Rôzne.

6. Záver.