26. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  23. november 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

1.        Otvorenie.

2.        Voľba návrhovej komisie.

3.        Schválenie programu.

4.        Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
           ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5.   Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.
           písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 
          informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka UK

6.        Ukazovatele vnútorného  systému kvality na UK. Odpočet ukazovateľov uvedených
v Dlhodobom zámere rozvoja UK na roky 2021 – 2027.
           písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.,rektor UK
           informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka UK

7.        Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024 vo volebných obvodoch LF UK, FiF UK,  RKCMBF UK + EBF UK a FM UK.

8.       Vyjadrenie AS UK ku kandidátom na členov Správnej rady UK navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
          tajné hlasovanie

9.       Voľba podpredsedov AS UK za študentskú časť AS UK.
          tajné hlasovanie

10.     Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.

11.     Voľba predsedov stálych komisií AS UK.

          a)      Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK

          b)      Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

12.    Prerokovanie Správy o činnosti Správnej rady UK za rok 2021.

13.    Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v letnom semestri AR 2022 /2023.
          predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

14.     Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

15.     Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

16.     Rôzne.

17.     Záver.