10. (mimoriadne) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  31. marca 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online - MS Teams

 Click here to join the meeting

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK.
  4. Návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK.
  5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021.
  6. Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.