2. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  16. decembra 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
  (písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
 5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
  (písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
 6. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
  (písomne prekladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)

  6a. Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy.
  (písomne prekladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK)

 7. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 8. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK.
 9. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK.
 10. Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014.
  (písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ)
 11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.
  (písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ)
 12. Informácie členov Vedenia UK.
 13. Otázky na členov Vedenia UK.
 14. Rôzne.
 15. Záver.