16. (mimoriadne) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  6. júna 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Vyhlásenie k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike.
  4. Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.

 

Podporné vyhlásenia

Vyhlásenie Predsedníctva Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Podporné stanovisko AS a dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Podporné stanovisko AS a dekanky Právnickej  fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Uznesenie Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach