7. zasadnutie AS UK (16.12.2020)

Deň konania zasadnutia:  16. december 2020 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online - aplikácia MS Teams

Click here to join the meeting


Návrh programu zasadnutia:

1.   Otvorenie.

2.   Voľba návrhovej komisie.

3.   Schválenie programu.

4.   Prerokovanie a schválenie uznesenia AS UK prijatého spôsobom per rollam, ktorým AS UK schvaľuje Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko.

5.   Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020.

      písomne predkladá:  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

6.   Koncepcia rozvoja informatiky na UK pre roky 2020 – 2030.

      písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

                                   doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor UK

7.   Návrh na zriadenie a zloženie Dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) v súvislosti so zabezpečovaním systému kvality.

      písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

                                   prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK

8.   Návrh vnútorného predpisu UK – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave.

      písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

                              prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor UK

9.   Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK.

      písomne predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK

10.  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

       a)    žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku podané v októbri 2020,

       b)    žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku podané na aktuálne zasadnutie,

       c)    žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania,

       d)    zmluvy o spolupráci (FMFI UK)

      e)   opätovné prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predloženej dekanom EBF UK a schválenej uznesením AS UK č. 27/27.05.2020

       písomne predkladajú:   rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

11.  Žiadosť rektora UK o zriadenie vecného bremena.

       písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

12.  Harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri AR 2020/2021.

13.  Informácie vedenia UK k aktuálnym otázkam.  

14.  Informácie ŠČAS UK.

15.  Informácie zástupcov UK v RVŠ a v ŠRVŠ.

16.  Rôzne.

17.  Záver.