5. zasadnutie AS UK (24.06.2020)

 Deň konania zasadnutia:  24. júna 2020 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (1. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia:

1.   Otvorenie.

2.   Schválenie programu.

3.   Voľba návrhovej komisie.

4.  Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.

      písomne predkladá:              prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK

5.   Študijné poriadky fakúlt UK.

      písomne predkladajú:          dekani FTVŠ UK, JLF UK, LF UK

6.   Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK.

      písomne predkladá:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7.   Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020.

       písomne predkladá:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

8.   Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

     písomne predkladajú:          rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

9.   Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.

       písomne predkladá:            Ing. Peter Petro, riaditeľ VMĽŠ-Mlyny UK

10.  Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť AS UK.

        tajné hlasovanie členov študentskej časti Akademického senátu UK

11.  Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ do Študentskej rady vysokých škôl.

        písomne predkladá:             Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

12.  Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode JLF.

        písomne predkladá:             Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK

13.  Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2020 /2021.

        písomne predkladá:             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

14.  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

15.  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

16.  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

17.  Rôzne.

18.  Záver.