Vyhlásenie o prístupnosti

Univerzita Komenského v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídla Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt a súčastí.

Stav súladu

Tieto webové sídla nie sú v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

   1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • Niektoré obrázky nesúce informácie nemajú alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
    • Videozáznamy (nahraté vopred) neobsahujú titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
    • Niektoré tabuľky nemajú správne definované záhlavie; niektoré zoznamy nie sú korektne definované, len pomocou formátovania textu [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
    • Niektoré formuláre nemajú definovaný účel vstupu (napr. že pole formulára očakáva e-mailovú adresu) / autocomplete [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
    • Niektoré stránky obsahujú textové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
    • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte .pdf obsahujú text vo forme obrázka bez možnosti čítania textu pomocou asistenčných technológií [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
    • Niektoré formuláre sa pri zmene veľkosti okna na definovanú veľkosť neprispôsobia a je posúvať stránku s informáciami v oboch smeroch [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
    • Niektoré stránky obsahujú netextové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
    • [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
    • Niektoré stránka obsahujú prvky ktoré sa zobrazia pri zameraní myšou ale nie je možné ich následne odstrániť pomocou klávesnice [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
    • Niektoré stránky obsahujú rozbaľovacie odkazy a bannery, ktoré nie sú zmerateľné klávesnicou [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
    • Webové sídlo Univerzity Komenského nemá implementované skiplinky ani iný mechanizmus umožňujúci preskočenie obsahu [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
    • Niektoré stránky nemajú uvedený názov popisujúci ich tému alebo účel [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
    • Niektoré stránky obsahujú hypertextové odkazy, ktoré nemajú jasný účel odvoditeľný zo samotného textu odkazu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
    • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte .pdf nemajú definované záložky [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
    • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré vyžadujú na ovládanie trajektóriu a neposkytujú časovač, ktorý by zabezpečil zotrvanie ponuky [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
    • Niektoré dokumenty zverejnené vo formáte .pdf nemajú definovaný jazyk dokumentu [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Pohyby ukazovateľa]
    • Niektoré stránky obsahujú časti, ktoré nemajú definovaný jazyk textu [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
    • Niektoré formuláre neobsahujú vhodný popis chybného vstupu a vhodné umiestnenie takéhoto upozornenia [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
    • Niektoré formuláre neobsahujú vhodné označenie alebo popis požadovaného vstupu [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
    • Niektoré formuláre neobsahujú vhodný návrh na opravu chýb v požadovanom vstupe [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
    • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré nespĺňajú požiadavky na správnu syntax značkovacieho jazyka [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
    • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré nemajú definované všetky požadované atribúty, alebo sú atribúty prvkov definované nejednoznačne [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
    • Niektoré formuláre obsahujú stavové správy, ktoré nie sú zamerateľné asistenčnými technológiami [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Stavové správy]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením zjednodušeným hodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 19.11.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade otázok, poznámok, návrhov na zlepšenie alebo sťažností sa môžete obrátiť na technického prevádzkovateľa webovej stránky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým je Centrum informačných technológií UK alebo na Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré zastrešuje otázky prístupnosti na celej UK.

V rámci Centra informačných technológií sa obracajte na: webmasteruniba.sk 
V rámci Centra podpory študentov so špecifickými potrebami sa obracajte na: infocezap.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standardvicepremier.gov.sk

Náprava nesúladu webových stránok so štandardmi prístupnosti

Univerzita Komenského v Bratislave plánuje odstraňovať body nesúladu so štandardmi prístupnosti,  jedná sa ale o zavedenie systematických zmien do procesov súvisiacich najmä s tvorbou obsahu webových stránok, ktorý pochádza z veľkého množstva zdrojov a na webové stránky je zadávaný niekoľkými stovkami editorov.

Univerzita Komenského v Bratislave plánuje adresovať nesúlad postupne nasledovnými krokmi:

  • Úprava nedostatkov v šablóne / automaticky generovaných častiach webového sídla;
  • Zdôraznenie potreby dodržiavania prístupnosti a rozšírenie bloku o pravidlách vytvárania prístupného obsahu v rámci školení pre editorov;
  • Vytvorenie systému detekcie a upozorňovania na nekorektne zadaný obsah;
  • Vytvorenie interných predpisov o povinnosti dodržiavania pravidiel prístupnosti pri tvorbe obsahu;
  • Zavedenie systému vzdelávania zamestnancov s cieľom zvyšovania ich digitálnej gramotnosti;
  • Zaradenie informácie o prístupnosti do existujúcich školení zamestnancov v rámci rozširovania povedomia o nej;
  • Vytvorenie samostatných interných školení o prístupnosti pre administratívnych a iných pracovníkov, ktorí sú pôvodcami obsahu, ktorý na stránkach figuruje v súboroch alebo dokumentoch;
  • Vytvorenie interných predpisov o povinnosti dodržiavania pravidiel prístupnosti pri tvorbe dokumentov a iných verejne dostupných elektronických zdrojov (všeobecne).