Služby

Spektrum služieb, ktoré poskytuje UK prostredníctvom jej súčastí a rektorátu, je pomerne rozsiahle.

Základné informácie o UK a jej fakultách, o štúdiu a službách UK, ako aj predaj marketingových predmetov s logom UK poskytuje Informačné centrum UK.

Knižničné služby nájdete na stránke Služby Akademickej knižnice UK. Umožňujú prístup do virtuálnej knižnice, sprístupňuje katalógy fakultných knižníc aj súborný katalóg UK a podáva prehľad publikačnej činnosti pracovníkov univerzity. 

Univerzita Komenského poskytuje aj služby ako ubytovanie, stravovanie, zdravotnú psychologickú starostlivosť, ako aj sociálne zabezpečenie najmä vo forme štipendií.

O fungovaní elektronickej pošty, webe UK a o systéme automatickej identifikácie osôb sa dozviete na stránkach Služby informačných technológií.

Podporným pracoviskom pre študentov so zdravotným postihnutím a inými špecifickými potrebami je Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK, ktoré sídli v Mlynskej doline na FMFI UK.

Služby Archívu UK zahrňujú akvizíciu, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov, ako aj vydávanie nevyzdvihnutých diplomov a odpisov diplomov. 

Duchovný rozmer ponúka Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe), ktoré organizuje aj kultúrne a športové podujatia.