6. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  22. júna 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 7. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 8. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty.
  písomne predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK
 9. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
  písomne predkladá: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK
 10. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK
 11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK
 12. Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
  písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
 13. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018.
  písomne predkladajú: Bc. Róbert Zsembera a Daniel Zigo, podpredsedovia AS UK
 14. Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 - 2018.
  písomne predkladajú: Bc. Róbert Zsembera a Daniel Zigo, podpredsedovia AS UK
 15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 16. Rôzne.
 17. Záver.