21. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  20. apríl 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia:

1.

Otvorenie.

2.

Voľba návrhovej komisie.

3.

Schválenie programu.

4.

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5.

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku  Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty.

písomne predkladá: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH., dekan FaF UK

6.

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty.

písomne predkladá: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH., dekan FaF UK

7. 

Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt

8.

Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021.

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

9.

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

10.

Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

11.

Rôzne.

12.

Záver.