30. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  26. apríl 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Výročná správa UK za rok 2022
  písomne predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK
 6. Návrh Štatútu Právnickej fakulty UK.
  písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
 7. Návrh Štatútu Prírodovedeckej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
 8. Návrh Štatútu Farmaceutickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
 9. Návrh Štatútu Filozofickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
 10. Návrh Štatútu Fakulty managementu UK.
  písomne predkladá: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
 11. Návrh Štatútu Pedagogickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka PdF UK
 12. Návrh Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
 13. Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis PdF UK v Bratislave 2/2023)
  písomne predkladá: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka PdF UK
 14. Návrh rektora na člena Vedeckej rady UK na funkčné obdobie 1.4.2023 - 31.3.2027.
  tajné voľby
 15. Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.
 16. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 17. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 18. Rôzne.
 19. Záver.