18. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  17. októbra 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 6. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých škôl.
  tajné hlasovanie
 7. Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK.
 8. Rôzne.
 9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 10. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 11. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  Vybrané informácie z oblasti vzdelávania
  Rámcová sumarizácia zmien podľa zákona č. 270/2018 Z. z.
 12. Záver.