1. Ustanovujúce zasadnutie AS UK (15. 11. 2023)

Deň konania zasadnutia:  15. novembra 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  10.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Aula UK

Návrh programu zasadnutia

         A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia

 1. Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia.
 2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK.
 3. Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK.
 4. Príhovor rektora UK.
 5. Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia.

  B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia
 6. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu.
 7. Voľba návrhovej komisie.
 8. Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení platnosti volieb členov Akademického senátu UK.
 9. Voľba predsedu Akademického senátu UK.
  a) navrhovanie kandidátov
  b) predstavovanie kandidátov
  c) voľby predsedu
  * po svojom zvolení preberá predseda (predsedníčka) vedenie zasadnutia AS UK

  (10 minútová prestávka)

 10. Voľba podpredsedov Akademického senátu UK.
  a) navrhovanie kandidátov
  b) voľby podpredsedov AS UK
 11. Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK.
  a) navrhovanie kandidátov
  b) voľba členov predsedníctva
 12. Voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 13. Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK.
 14. Rôzne.
 15. Záver.