19. (mimoriadne) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  30. marec 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK (1. posch.) Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
    predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.