Zvláštne ocenenia udeľované univerzitou

Medaily

Rektor UK môže udeliť medaily osobám a inštitúciám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a  rozvoj univerzity, o rozvoj vied, vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce univerzity s inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. Udeľovanie medailí sa riadi Vnútorným príkazom UK 25/2015.

Návrhy na udelenie medailí môžu rektorovi predkladať Akademický senát univerzity,  prorektori, dekani a senáty fakúlt a riaditelia samostatných súčastí univerzity.

Medailami Univerzity Komenského sú:

  • a) bronzová, strieborná a zlatá medaila Univerzity Komenského,
  • b) veľká strieborná a veľká zlatá medaila Univerzity Komenského,
  • c) pamätná medaila Univerzity Komenského (medené, resp. strieborné vyhotovenie),
  • d) pamätná medaila J. A. Komenského.

 

Titul "doctor honoris causa"

Vedecká rada UK udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul "doctor honoris causa". Kandidáta na udelenie titulu "doctor honoris causa" je oprávnený navrhnúť predseda VR UK a dekani fakúlt UK (pozri Smernica rektora 2/2004).

Na udelenie titulu "doctor honoris causa" možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Univerzite Komenského v Bratislave.

Čestní doktori Univerzity Komenského v Bratislave

 

Čestný titul "emeritný profesor"

Titul "emeritný profesor (profesor emeritus) Univerzity Komenského" môže rektor udeliť na návrh vedeckej rady univerzity v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na univerzite alebo jej fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Pod aktívnou vedeckou prácou sa podľa Vnútorného predpisu 6/2012 rozumie najmä  riešenie grantovej úlohy, publikačná aktivita v recenzovaných vedeckých časopisoch a pod.. Pod aktívnou pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok, vedenie diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu  a pod..