3. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  2. marca 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 5. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 6. Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
  (písomne prekladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK)
 7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  (písomne prekladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)
 8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Úrad vlády SR - hotel Bôrik).
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 9. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie koncesnej zmluvy
  (Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK).
  (písomne prekladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)
 10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena
  (Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK).
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2015.
  (písomne prekladá: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., konateľka UK Veda, s.r.o.)
 12. Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
  (písomne prekladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)
 13. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK)
 14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 15. Rôzne.
 16. Záver.