11. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  28. júna 2017 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Vysokoškolský internát Družba UK (Botanická 25, Bratislava - Karlova Ves)

Miestnosť:  Kongresové centrum

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
  písomne predkladá: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK
 5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK
 6. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
  písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK
 7. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 8. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 9. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 12. Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku FTVŠ UK).
  písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK
 13. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK.
  písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK
 14. Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK.
  tajné hlasovanie
 15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
 16. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester akademického roka 2017/2018).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 17. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 18. Rôzne.
 19. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 20. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 21. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 22. Záver.

Informatívny materiál:

 1. Informácia o účasti členov komisií AS UK na zasadnutiach v akademickom roku 2016/2017.

Dodatočne predložené materiály:

 1. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK