Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R)

Dňa 15. apríla 2021 Univerzita Komenského v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania sa pre nábor výskumných pracovníkov a zaviazala sa implementovať princípy Charty a Kódexu cez Stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).

Endorsement Letter

 

Základnými cieľmi projektu Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) je zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov, možnosť prijímať viac zahraničných výskumníkov a výskumníčok na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním značky HR Excellence In Research Award sa stať atraktívnym zamestnávateľom v európskom výskumnom priestore.

Základným krokom pre vlastnú stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov - HRS4RUK je vytvorenie podmienok pre implementáciu Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Európska charta výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum

Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov. 

Charta výskumných pracovníkov a kódex správania výskumných pracovníkov (.PDF)

The European Charter for Researchers The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (.PDF)

Proces realizácie stratégie

Zdroj: EURAXESS

Riadiaci výbor

Predseda
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.Rektor UK
Podpredseda
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium
a projektovú činnosť
Prodekani pre vedu a výskum za jednotlivé fakulty
Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.LF UK
Prof. JUDr. Tomáš Sméry, PhD.PraF UK
doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.FiF UK
Prof. RNDr. Jozef Noga Dr.Sc.PriF UK
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.PdF UK
doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.FaF UK
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.FTVŠ UK
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.JLF UK
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.FMFI UK
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.RKCMBF UK
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.EBF UK
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.FM UK
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M.FSEV UK

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

HRS4R koordinátor
Mgr. Gašpar FroncPredseda Etickej rady UK
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.Vedecký park - vedenie

 

 

Projektový tím

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Projektová a finančná manažérka:

RNDr. Katarína Molnárová

HRS4R Koordinátor:

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

Členovia tímu:

Mgr. Zuzana Lisoňová (OPV)

 

Mgr. Martina Mášiková (OVV)

 

Ing. Jana Gúčiková (OPP)

 

JUDr. Ivona Hrdličková (OPV)

 

Mgr. Marián Szabó (OPV)

HRS4R Pracovná skupina

ČlenoviaFakulta UK
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.LF UK
Mgr. Denisa Nevická, PhD.PraF UK
Mgr. Daniel Gerbery, PhD.FiF UK
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.PriF UK
Mgr. Simona Tomášková, PhD.PdF UK
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.FaF UK
Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.FTVŠ UK
MUDr. Michal Cibulka, PhD.JLF UK
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.FMFI UK
ThDr. Peter Slepčan, PhD.RKCMBF UK
Mgr. Michaela PrihrackiEBF UK
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBAFM UK
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.FSEV UK

Rozvojový projekt 008UK-2-1/2021 Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) je financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR.