Veda

Univerzita Komenského patrí k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku nielen čo sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú podporu vedeckého bádania a napokon aj podľa dosiahnutých výsledkov. Na UK sa vytvorili predpoklady pre rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších a spoločensky najužitočnejších smerov vedy i výučby.

Medzi získanými grantmi zatiaľ vysoko prevažujú domáce nad zahraničnými. Domáce granty, ktoré pochádzajú prevažne z agentúry VEGA, podporujú úspešné riešenie projektov v širokom spektre vedných odborov. Z roka na rok rastie počet riešených medzinárodných projektov, a to predovšetkým v rámci EÚ. Vedenie univerzity zaviedlo niekoľko stimulačných programov, ktoré podporujú významné vedecké pracoviská. Patria k nim Granty UK pre mladých vedeckých pracovníkov, podpora mobility doktorandov, ale aj finančné ohodnotenie mladých docentov a profesorov.

Medzi najdôležitejšie ciele v oblasti vedy patria:

 • Zachovať postavenie univerzity vo vedeckej komunite a rozvíjať jej výskumný charakter.
 • Reflektovať progresívne trendy vo výskume a vedeckovýskumný potenciál univerzity v najbližších rokoch sústrediť do štyroch rozhodujúcich oblastí:
  • nové materiály, nové technológie a obnoviteľné zdroje energií,
  • biotechnológie a medicína,
  • spoločnosť a civilizačné výzvy,
  • znalostná spoločnosť a informačné a komunikačné technológie,
 • Pri financovaní výskumu sa preferenčne orientovať na zahraničné zdroje najmä zo 7. rámcového programu EÚ, operačného programu výskum a vývoj a pod.
 • Za hlavný pilier stratégie výskumu považovať veľké (medziodborové) výskumné programy a podporovať Centrá excelentnosti, kde sa koncentruje ľudský a vedecký potenciál UK.
 • Poskytovať v rámci podnikateľskej činnosti štátnym i neštátnym organizáciám odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni.