Centrá excelentnosti UK

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. 4.1 * Katedra politológie FiF UK
 
Centrum excelencie fyziky komplexných systémov
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. 4.1 * Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK
 
Centrum excelencie pre perinatologický výskum
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2.1 * Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK
 
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2.1 * Klinika detí a dorastu JLF UK
 
Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. 4.1 * 1.Neurologická klinika LF UK
 
Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. 4.2 * Chemický ústav PriF UK
 
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
doc. RNDr. Martin Putala, CSc. 4.1 * Katedra organickej chémie PriF UK
 
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
doc. RNDr. Martin Putala, CSc. 4.1 * Katedra organickej chémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 4.1 * Katedra organickej chémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku II
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 4.1 * Katedra organickej chémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia
doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. 4.1 * Katedra pedológie PriF UK
 
Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sidíel malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra
doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. 4.2 * Katedra pedológie PriF UK
 
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 4.1 * Katedra krajinnej ekológie PriF UK
 
CE pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 4.1 * Katedra biochémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 4.1 * Katedra biochémie PriF UK
 
Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 4.1 * Katedra biochémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 4.1 * Katedra biochémie PriF UK
 
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodivezitu
RNDr. Eduard Stloukal, PhD. 4.1 * Katedra zoológie PriF UK
 

* Financovanie centier excelentosti:
2Podpora výskumu a vývoja
2.1Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

4Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.