Prijímacie konanie 2024/2025

Prijímacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave pre akademický rok 2024/2025

Informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2024/2025 získate na webových stránkach jednotlivých fakúlt UK:

Lekárska fakulta UK

Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

Pedagogická fakulta UK

Farmaceutická fakulta UK


Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Jesseniova lekárska fakulta UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK


Fakulta managementu UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK