Medzinárodné vzťahy

Univerzita Komenského udržuje a od svojho vzniku v r. 1919 rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv uzavretých UK a jej trinástimi fakultami dochádza po tzv. Zamatovej revolúcii a páde totality v r. 1989. Stále významnejšiu úlohu zohráva tomto poli fakt, že UK, ako najstaršia a najväčšia univerzitná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, plniaca úlohu "národnej univerzity", je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom European University Association (EUA), Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), Utrecht Network (UN), Danube Rectors´ Conference (DRC), European Association for International Education (EAIE), Virtual Technology Library Systems (VTLS) a mnohých ďalších.

Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V súvislosti s participáciou UK v programe Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06. 2014) výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi. Umožňuje to následne výrazný nárast počtu mobilít študentov ako aj pracovníkov (akademických aj administratívnych) na UK. V počte vysielaných i prijímaných študentov je UK lídrom v rámci tohto programu na Slovensku. Teší nás, že súčasne rastie záujem o štúdium na UK, k čomu prispieva najmä fakt, že viaceré fakulty UK ponúkajú kompletné či rozsiahle vzdelávanie v anglickom jazyku. V rámci programu Erasmus+ je pomer medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi študentmi 2 : 1, percentuálny podiel domácich a zahraničných študentov na UK je 2,5 %. Rozširuje sa i spolupráca s univerzitami v USA a Kanade, Taiwane, Japonsku, Austrálii a južnej Amerike. Okrem toho na UK neklesá ani záujem participovať aj na stredoeurópskych programoch ako CEEPUS, Visegrad fund, Akcia Rakúsko - Slovensko a pod..

Dlhoročnú tradíciu má Letná škola Studia Academica Slovaca, organizovaná Filozofickou fakultou UK, ktorá touto úspešnou aktivitou prezentuje nielen Slovensko, slovenský jazyk a slovenskú kultúru, ale tiež postavenie UK ako národnej univerzity. Na univerzite pôsobia i Katedry ľudských práv a prekladateľstva a tlmočníctva UNESCO, zriadené v r. 1992 a 1998. S podporou zastupiteľských úradov Kanady, Tureckej republiky, Kórey, vznikli na pôde Filozofickej fakulty UK pedagogické pracovisko Kanadské štúdiá UK, resp. lektorát tureckého jazyka a lektorát koreanistiky.

Univerzita Komenského je často hostiteľom významných osobností svetovej vedy, kultúry i politiky. Viaceré z nich boli za svoj vklad do pokladnice poznania a demokracie, ale tiež za dlhoročnú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami našej univerzity, ocenené zlatými medailami či čestným doktorátom UK.