10. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  3. mája 2017 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK
 5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
  písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
  Výročná správa o činnosti UK za rok 2016 - textová časť
  Výročná správa o činnosti UK za rok 2016 - tabuľková príloha
 7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
 8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO 08 VN prípojka).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová - NNK). písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 11. Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK.
  tajné hlasovanie
 12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 13. Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per-rollam.
  podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
 14. Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania).
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie UK
 15. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých škôl.
  písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
 16. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK.
  písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
 17. Rôzne.
 18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
  Závery z univerzitného Konventu UK 2017
 19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
  Uznesenia RVŠ (25.04.2017)
 20. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 21. Záver.