13. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  20. október 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum UK (2. posch.), Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie.

2.    Voľba návrhovej komisie.

3.    Schválenie programu.

4.    Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
       ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5.    Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
         písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. IFAANS, dekan LF UK

6.     Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:

          a)       žiadosti o opravu uznesení AS UK,

          b)       žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku,

          c)      žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku presunuté zo zasadnutia FK                             AS UK dňa 09.06.2021.
          písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt

7.    Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK.
       tajné hlasovanie

8.    Voľba zástupcu FM UK do Predsedníctva Akademického senátu UK.
       tajné hlasovanie

9.   Voľba podpredsedu AS UK za zamestnaneckú časť AS UK.
      tajné hlasovanie

10.   Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.

11.   Doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti AS UK do ŠRVŠ na volebné obdobie 2018 – 2021.

12.   Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

13.   Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie  2021 – 2024.
        písomne predkladajú: JUDr. Filip Vincent, Bc. Matej Gajdoš, podpredsedovia AS UK

14.   Voľba zástupcu ŠČ AS UK do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024.
         tajné hlasovanie

15.   Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

16.   Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

17.   Rôzne.

18.   Záver.