25. zasadnutie AS UK (16.10.2019)

Deň konania zasadnutia:  16. októbra 2019 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

5. Študijný poriadok UK.

    písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

    Študijný poriadok UK.

6. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK.

   písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK

7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ.

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

    písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia SHS UK

9. Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam.

10. Rôzne.

11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej  rade vysokých škôl.

13. Záver.