29. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  5. apríl 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online prostredníctvom MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Návrhy štatútov fakúlt UK:
  A. Návrh Štatútu Fakulty telesnej výchovy a športu UK;
  Predkladá: poverený dekan FTVŠ UK, doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
  B. Návrh Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
  Predkladá: poverená dekanka FSEV UK, doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
 5. Rôzne
 6. Záver